بازگشت رضا ایاز از قله خانگری قزاقستان

تصویر ندارد

بازگشت “رضا ایاز” از قله خانگری قزاقستان مراسم استقبال از آقای رضا ایازرئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی بروجردپس از بازگشت از قله ۷۰۱۰ متری خانگری قزاقستانوتلاش ۴۵ روزه بر روی مسیر قله پوبدا قرقیزستان


بازگشت رضا ایاز از قله خانگری قزاقستان

تصویر ندارد

بازگشت “رضا ایاز” از قله خانگری قزاقستان مراسم استقبال از آقای رضا ایازرئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی بروجردپس از بازگشت از قله ۷۰۱۰ متری خانگری قزاقستانوتلاش ۴۵ روزه بر روی مسیر قله پوبدا قرقیزستان


بازگشت رضا ایاز از قله خانگری قزاقستان

تصویر ندارد

بازگشت “رضا ایاز” از قله خانگری قزاقستان مراسم استقبال از آقای رضا ایازرئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی بروجردپس از بازگشت از قله ۷۰۱۰ متری خانگری قزاقستانوتلاش ۴۵ روزه بر روی مسیر قله پوبدا قرقیزستان


دو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سال

تصویر ندارد

دو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سالدو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سالآقای محمد حسین مختاری سال ۱۳۴۳ قله دماوند را فتح کرده و آقای امیر حسین جعفری با ۱۶ سال سن ماه(مرداد ۱۳۹۷) قبل موفق به فتح قله دماوند شده


دو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سال

تصویر ندارد

دو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سالدو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سالآقای محمد حسین مختاری سال ۱۳۴۳ قله دماوند را فتح کرده و آقای امیر حسین جعفری با ۱۶ سال سن ماه(مرداد ۱۳۹۷) قبل موفق به فتح قله دماوند شده


دو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سال

تصویر ندارد

دو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سالدو صعود به دماوند به فاصله ۵۴ سالآقای محمد حسین مختاری سال ۱۳۴۳ قله دماوند را فتح کرده و آقای امیر حسین جعفری با ۱۶ سال سن ماه(مرداد ۱۳۹۷) قبل موفق به فتح قله دماوند شده


گوگل یاهو!