تجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار برتر ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

تصویر ندارد

تجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار برتر ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجردتجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار فعال و برتر بروجرد در سال ۹۶ و ۹۷  با اهدا هدیه معنوی و بسیار ارزشمند  توسط حاج محمود عزیزی ریاست محترم انجمن نیکوکاران علوی و از خیرین خوش نام بروجرد…


تجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار برتر ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

تصویر ندارد

تجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار برتر ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجردتجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار فعال و برتر بروجرد در سال ۹۶ و ۹۷  با اهدا هدیه معنوی و بسیار ارزشمند  توسط حاج محمود عزیزی ریاست محترم انجمن نیکوکاران علوی و از خیرین خوش نام بروجرد…


تجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار برتر ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

تصویر ندارد

تجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار برتر ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجردتجلیل از فرهاد داودوندی خبرنگار فعال و برتر بروجرد در سال ۹۶ و ۹۷  با اهدا هدیه معنوی و بسیار ارزشمند  توسط حاج محمود عزیزی ریاست محترم انجمن نیکوکاران علوی و از خیرین خوش نام بروجرد…


کمک به خانواده های نیازمند

تصویر ندارد

کمک به چهار خانواده بسیار نیازمند و بسیار بیمار  که با هم زندگی می کنندهمین الان ساعت ۱۲ شب((( کمک به چهار خانواده  بسیار نیازمند و بسیار بیمار  که با هم زندگی می کنند)))همراه با آقای حسین نیک ضمیر،دیدار با خانواده ای (چهار خانواده ب…


کمک به خانواده های نیازمند

تصویر ندارد

کمک به چهار خانواده بسیار نیازمند و بسیار بیمار  که با هم زندگی می کنندهمین الان ساعت ۱۲ شب((( کمک به چهار خانواده  بسیار نیازمند و بسیار بیمار  که با هم زندگی می کنند)))همراه با آقای حسین نیک ضمیر،دیدار با خانواده ای (چهار خانواده ب…


کمک به خانواده های نیازمند

تصویر ندارد

کمک به چهار خانواده بسیار نیازمند و بسیار بیمار  که با هم زندگی می کنندهمین الان ساعت ۱۲ شب((( کمک به چهار خانواده  بسیار نیازمند و بسیار بیمار  که با هم زندگی می کنند)))همراه با آقای حسین نیک ضمیر،دیدار با خانواده ای (چهار خانواده ب…