هتل ورزش بروجرد و چند سوال؟

تصویر ندارد

هتل ورزش بروجرد، بخش خصوصی و چند سوال؟به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد:شنیده ها حاکیست هتل ورزش بروجرد به بخش خصوصی واگذار شده است!از آنجا که برای واگذاری طرح های بزرگ در بروجرد که تحت نظر استان هستند و برای از بین بردن حاشیه های بعدی در اینگونه موارد،…


هتل ورزش بروجرد و چند سوال؟

تصویر ندارد

هتل ورزش بروجرد، بخش خصوصی و چند سوال؟به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد:شنیده ها حاکیست هتل ورزش بروجرد به بخش خصوصی واگذار شده است!از آنجا که برای واگذاری طرح های بزرگ در بروجرد که تحت نظر استان هستند و برای از بین بردن حاشیه های بعدی در اینگونه موارد،…


هتل ورزش بروجرد و چند سوال؟

تصویر ندارد

هتل ورزش بروجرد، بخش خصوصی و چند سوال؟به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد:شنیده ها حاکیست هتل ورزش بروجرد به بخش خصوصی واگذار شده است!از آنجا که برای واگذاری طرح های بزرگ در بروجرد که تحت نظر استان هستند و برای از بین بردن حاشیه های بعدی در اینگونه موارد،…


شادی و خوشامد گویی هواداران به شهر جم

تصویر ندارد

[https://www.aparat.com/v/14XQC]


موفقیت رضا ورمزیاری

تصویر ندارد

موفقیت رضا ورمزیاریپرچم بروجرد همیشه بالاستاولین حضور بروجردبعنوان نماینده لرستان در صنعت جواهرسازی المپیاد مهارت کشوری با حضور جوانترین نخبه این دوره آقای رضا ورمزیاری فرزند آقای محمد حسن  ورمزیاری


موفقیت رضا ورمزیاری

تصویر ندارد

موفقیت رضا ورمزیاریپرچم بروجرد همیشه بالاستاولین حضور بروجردبعنوان نماینده لرستان در صنعت جواهرسازی المپیاد مهارت کشوری با حضور جوانترین نخبه این دوره آقای رضا ورمزیاری فرزند آقای محمد حسن  ورمزیاری