مدال های ورزشی استاد ” ناصر پور” در موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

اهدا مدال های ورزشی استاد ” ناصر پور” به موزه فرهاد ۹۰به مناسبت روز خبرنگار اهدا دو مدال ورزشی ارزشمند و تاریخی استاد ناصر پور به موزه فرهاد ۹۰غروب امروز استاد ناصر پور مسوول هیات بسکتبال  بروجرد که از پیشکسوتان فعال ورزش  بروجرد و لرستان …


مدال های ورزشی استاد ” ناصر پور” در موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

اهدا مدال های ورزشی استاد ” ناصر پور” به موزه فرهاد ۹۰به مناسبت روز خبرنگار اهدا دو مدال ورزشی ارزشمند و تاریخی استاد ناصر پور به موزه فرهاد ۹۰غروب امروز استاد ناصر پور مسوول هیات بسکتبال  بروجرد که از پیشکسوتان فعال ورزش  بروجرد و لرستان …


مدال های ورزشی استاد ” ناصر پور” در موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

اهدا مدال های ورزشی استاد ” ناصر پور” به موزه فرهاد ۹۰به مناسبت روز خبرنگار اهدا دو مدال ورزشی ارزشمند و تاریخی استاد ناصر پور به موزه فرهاد ۹۰غروب امروز استاد ناصر پور مسوول هیات بسکتبال  بروجرد که از پیشکسوتان فعال ورزش  بروجرد و لرستان …


کمک ورثه زنده یاد مرحوم هوشنگ هدایتی به نیازمندان

تصویر ندارد

 کمک ۵ میلیون تومانی ورثه زنده یاد مرحوم  هوشنگ هدایتی به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیتوسط ورثه محترم زنده یاد مرحوم هوشنگ هدایتی کمک ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی( پنج میلیون تومانی)  برای نیازمندان سایت فرهاد داودوندیورثه محترم  زنده یاد م…


کمک ورثه زنده یاد مرحوم هوشنگ هدایتی به نیازمندان

تصویر ندارد

 کمک ۵ میلیون تومانی ورثه زنده یاد مرحوم  هوشنگ هدایتی به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیتوسط ورثه محترم زنده یاد مرحوم هوشنگ هدایتی کمک ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی( پنج میلیون تومانی)  برای نیازمندان سایت فرهاد داودوندیورثه محترم  زنده یاد م…


کمک ورثه زنده یاد مرحوم هوشنگ هدایتی به نیازمندان

تصویر ندارد

 کمک ۵ میلیون تومانی ورثه زنده یاد مرحوم  هوشنگ هدایتی به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیتوسط ورثه محترم زنده یاد مرحوم هوشنگ هدایتی کمک ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی( پنج میلیون تومانی)  برای نیازمندان سایت فرهاد داودوندیورثه محترم  زنده یاد م…