برای دومین سال پیاپی فرهاد داودوندی خبرنگار و وبلاگ نویس برتر بروجرد شد

تصویر ندارد

برای دومین سال پیاپی فرهاد داودوندی خبرنگار و وبلاگ نویس برتر بروجرد شدمصادف با روز خبرنگار طی مراسمی در اداره ارشاد بروجرد، فرهاد داودوندی خبرنگار و وبلاگ نویس بروجردی بعنوان فعالترین و برترین خبرنگار بروجرد در سال ۱۳۹۷ انتخاب شدلازم به ذکر است در سا…


برای دومین سال پیاپی فرهاد داودوندی خبرنگار و وبلاگ نویس برتر بروجرد شد

تصویر ندارد

برای دومین سال پیاپی فرهاد داودوندی خبرنگار و وبلاگ نویس برتر بروجرد شدمصادف با روز خبرنگار طی مراسمی در اداره ارشاد بروجرد، فرهاد داودوندی خبرنگار و وبلاگ نویس بروجردی بعنوان فعالترین و برترین خبرنگار بروجرد در سال ۱۳۹۷ انتخاب شدلازم به ذکر است در سا…