ویلچر شماره ۲۳ و لوازم دیگر اهدا خواهند شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره ۲۳ و لوازم دیگر اهدا خواهند شدویلچر شماره ۲۳ ,کولر, واکر, کپسول و دستگاه ساکشنکه از طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تهیه شدهتا ساعتی دیگر در اختیار همشهریان قرار خواهد گرفت…


ویلچر شماره ۲۳ و لوازم دیگر اهدا خواهند شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره ۲۳ و لوازم دیگر اهدا خواهند شدویلچر شماره ۲۳ ,کولر, واکر, کپسول و دستگاه ساکشنکه از طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تهیه شدهتا ساعتی دیگر در اختیار همشهریان قرار خواهد گرفت…


مسئول کمیته ایروبیک هیات همگانی بروجرد منصوب شد

تصویر ندارد

مسئول کمیته ایروبیک هیات همگانی بروجرد منصوب شد طی حکمی ازسوی آقای عباس خردمند رئیس هیات ورزشهای همگانی , سرکار خانم غزال انصاری بعنوان مسئول کمیته ایروبیک هیات همگانی بروجرد منصوب شد و این حکم بوسیله سرکارخانم معظمی نایب رئیس هیات در محل اداره…


مسئول کمیته ایروبیک هیات همگانی بروجرد منصوب شد

تصویر ندارد

مسئول کمیته ایروبیک هیات همگانی بروجرد منصوب شد طی حکمی ازسوی آقای عباس خردمند رئیس هیات ورزشهای همگانی , سرکار خانم غزال انصاری بعنوان مسئول کمیته ایروبیک هیات همگانی بروجرد منصوب شد و این حکم بوسیله سرکارخانم معظمی نایب رئیس هیات در محل اداره…


ویلچر شماره ۲۲ اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره ۲۲  اهدا شدساعت ۱۱ شب و اهدا ویلچر شماره ۲۲ خیرین سایت فرهاد داودوندی به یک همشهری قرار بود این ویلچر امروز ظهر اهدا شود که این موقعیت تا شب فراهم نشدسپاس از خیرین عزیز…


ویلچر شماره ۲۲ اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره ۲۲  اهدا شدساعت ۱۱ شب و اهدا ویلچر شماره ۲۲ خیرین سایت فرهاد داودوندی به یک همشهری قرار بود این ویلچر امروز ظهر اهدا شود که این موقعیت تا شب فراهم نشدسپاس از خیرین عزیز…