بیست و یکمین ویلچر

تصویر ندارد

بیست و یکمین ویلچربیست و یکمین ویلچرساعت ۱۲ شباهدا ویلچر شماره ( ۲۱) خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی در سال ۱۳۹۷به یک همشهری معلولسپاس از خیرین عزیز…


بیست و یکمین ویلچر

تصویر ندارد

بیست و یکمین ویلچربیست و یکمین ویلچرساعت ۱۲ شباهدا ویلچر شماره ( ۲۱) خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی در سال ۱۳۹۷به یک همشهری معلولسپاس از خیرین عزیز…


ماجرای پیرزن سالخورده و “واکر” اهدایی

تصویر ندارد

 ماجرای پیرزن سالخورده و “واکر” اهدایی خیرین عزیزسایت فرهاد داودوندی از محله علی آباد می گذشتم  پیرزن سالخورده  ناتوانی با دو عصای شکسته  جورواجور ، به سختی بسیار در حال راه رفتن بودسریعا  برای آوردن  یک عدد ” واک…


ماجرای پیرزن سالخورده و “واکر” اهدایی

تصویر ندارد

 ماجرای پیرزن سالخورده و “واکر” اهدایی خیرین عزیزسایت فرهاد داودوندی از محله علی آباد می گذشتم  پیرزن سالخورده  ناتوانی با دو عصای شکسته  جورواجور ، به سختی بسیار در حال راه رفتن بودسریعا  برای آوردن  یک عدد ” واک…