آشنایی با دکتر رضا آریایی فرماندار محترم بروجرد

تصویر ندارد

 آشنایی با دکتر رضا آریایی فرماندار محترم بروجردفرهاد داودوندی- بروجرد:دکتر رضا آریایی متولد سال ۱۳۴۵ در شهرستان بروجرد است.در محله خیابان صفا بروجرد دوران کودکی خود را طی نموده است.وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان خیام ، راهنمایی را در مدرسه ابو…


آشنایی با دکتر رضا آریایی فرماندار محترم بروجرد

تصویر ندارد

 آشنایی با دکتر رضا آریایی فرماندار محترم بروجردفرهاد داودوندی- بروجرد:دکتر رضا آریایی متولد سال ۱۳۴۵ در شهرستان بروجرد است.در محله خیابان صفا بروجرد دوران کودکی خود را طی نموده است.وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان خیام ، راهنمایی را در مدرسه ابو…


ناشنوایی که شنوایی اش را به دست آورد

تصویر ندارد

با کمک خیرین سایت فرهاد داودوندیناشنوایی که شنوایی اش را به دست آورد‍  با کمک( ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی ) یک میلیون و یکصد هزار تومانی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی، همشهری ناشنوا از خطر مادام العمر ناشنوا بودن رهایی یافت وقتی دوست عزیزم آقا یاس…


ناشنوایی که شنوایی اش را به دست آورد

تصویر ندارد

با کمک خیرین سایت فرهاد داودوندیناشنوایی که شنوایی اش را به دست آورد‍  با کمک( ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی ) یک میلیون و یکصد هزار تومانی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی، همشهری ناشنوا از خطر مادام العمر ناشنوا بودن رهایی یافت وقتی دوست عزیزم آقا یاس…


آمادگی ملی پوشان قدیم بروجرد

تصویر ندارد

آمادگی ملی پوشان قدیم بروجرد برای مسابقات دوومیدانی پیشکسوتان روز ۱۷تیر ماه


آمادگی ملی پوشان قدیم بروجرد

تصویر ندارد

آمادگی ملی پوشان قدیم بروجرد برای مسابقات دوومیدانی پیشکسوتان روز ۱۷تیر ماه


گوگل یاهو!