۸ بسته غذای گرم برای هر نیازمند

تصویر ندارد

۸ بسته غذای گرم برای هر نیازمندعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را ساعت ۱۲ نیمه شبدر سطح شهر از کمکهای خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی به هر همشهری نیازمندی که درمسیر دیدم ۸ بسته غذای گرم اهدا شد####تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در…


۸ بسته غذای گرم برای هر نیازمند

تصویر ندارد

۸ بسته غذای گرم برای هر نیازمندعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را ساعت ۱۲ نیمه شبدر سطح شهر از کمکهای خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی به هر همشهری نیازمندی که درمسیر دیدم ۸ بسته غذای گرم اهدا شد####تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در…


۸ بسته غذای گرم برای هر نیازمند

تصویر ندارد

۸ بسته غذای گرم برای هر نیازمندعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را ساعت ۱۲ نیمه شبدر سطح شهر از کمکهای خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی به هر همشهری نیازمندی که درمسیر دیدم ۸ بسته غذای گرم اهدا شد####تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در…


۱۰ متری چهارم میدان امام حسین را دریابید

تصویر ندارد

 قابل توجه آبفا بروجرد 10 متری چهارم میدان امام حسین را دریابیدبا سلام حاج فرهاد عزیز ضمن تشکر وقدردانی اززحمات شبانه روزی جنابعالی از کمک بی دریغ خیرین به نیازمندان خواهشمندیم به گوش مسوولین محترم برسانید حدود یک سال است میدان ا…


۱۰ متری چهارم میدان امام حسین را دریابید

تصویر ندارد

 قابل توجه آبفا بروجرد 10 متری چهارم میدان امام حسین را دریابیدبا سلام حاج فرهاد عزیز ضمن تشکر وقدردانی اززحمات شبانه روزی جنابعالی از کمک بی دریغ خیرین به نیازمندان خواهشمندیم به گوش مسوولین محترم برسانید حدود یک سال است میدان ا…


۱۰ متری چهارم میدان امام حسین را دریابید

تصویر ندارد

 قابل توجه آبفا بروجرد 10 متری چهارم میدان امام حسین را دریابیدبا سلام حاج فرهاد عزیز ضمن تشکر وقدردانی اززحمات شبانه روزی جنابعالی از کمک بی دریغ خیرین به نیازمندان خواهشمندیم به گوش مسوولین محترم برسانید حدود یک سال است میدان ا…