گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد و دیدار با حاجیه خانم اعظم جمالی

تصویر ندارد

“گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد” و دیدار با حاجیه خانم اعظم جمالی از خیرین بزرگ و معاصر بروجردخیر بزرگواری که یاری رسان بسیاری از نیازمندان بروجرد است


گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد و دیدار با حاجیه خانم اعظم جمالی

تصویر ندارد

“گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد” و دیدار با حاجیه خانم اعظم جمالی از خیرین بزرگ و معاصر بروجردخیر بزرگواری که یاری رسان بسیاری از نیازمندان بروجرد است


گوگل یاهو!