اهداء ویلچر به بانوی معلول نیازمند

تصویر ندارد

اهداء ویلچر و برنج به بانوی معلول نیازمند امروز ساعت ۷  غروباهدا ویلچر و چند کیلو برنجبه یک بانوی سالخورده  معلول نیازمند از طریق کمکهای مردمی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


اهداء ویلچر به بانوی معلول نیازمند

تصویر ندارد

اهداء ویلچر و برنج به بانوی معلول نیازمند امروز ساعت ۷  غروباهدا ویلچر و چند کیلو برنجبه یک بانوی سالخورده  معلول نیازمند از طریق کمکهای مردمی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


اهداء ویلچر به بانوی معلول نیازمند

تصویر ندارد

اهداء ویلچر و برنج به بانوی معلول نیازمند امروز ساعت ۷  غروباهدا ویلچر و چند کیلو برنجبه یک بانوی سالخورده  معلول نیازمند از طریق کمکهای مردمی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


شعری از خانم پردیس بیدل

تصویر ندارد

خانم پردیس بیدل نفر دوم از چپشعری از خانم “پردیس بیدل” شاعر جوان بروجردیبرای فرهاد داودوندیتقدیم به خبرنگار پرتوان شهرمانفرهاد داودوندی (زاد روزتان خجسته باد)هرشب بی خوابی اش را فریاد میزندمردیکه با چشمک براق دوربینشتمام شهر را قاب گرفتهو‌ با هرطلوع …


شعری از خانم پردیس بیدل

تصویر ندارد

خانم پردیس بیدل نفر دوم از چپشعری از خانم “پردیس بیدل” شاعر جوان بروجردیبرای فرهاد داودوندیتقدیم به خبرنگار پرتوان شهرمانفرهاد داودوندی (زاد روزتان خجسته باد)هرشب بی خوابی اش را فریاد میزندمردیکه با چشمک براق دوربینشتمام شهر را قاب گرفتهو‌ با هرطلوع …


شعری از خانم پردیس بیدل

تصویر ندارد

خانم پردیس بیدل نفر دوم از چپشعری از خانم “پردیس بیدل” شاعر جوان بروجردیبرای فرهاد داودوندیتقدیم به خبرنگار پرتوان شهرمانفرهاد داودوندی (زاد روزتان خجسته باد)هرشب بی خوابی اش را فریاد میزندمردیکه با چشمک براق دوربینشتمام شهر را قاب گرفتهو‌ با هرطلوع …


گوگل یاهو!