یادی از والیبال قدیم بروجرد

تصویر ندارد

یادی از والیبال قدیم بروجرد از راست: مرحوم مطهری، منصوری، مرحوم سرتیپی یاراحمدی، هادی حنفی، مرحوم رضا فهیمی، سعید عهدی و ماشااله فرخ منش


یادی از والیبال قدیم بروجرد

تصویر ندارد

یادی از والیبال قدیم بروجرد از راست: مرحوم مطهری، منصوری، مرحوم سرتیپی یاراحمدی، هادی حنفی، مرحوم رضا فهیمی، سعید عهدی و ماشااله فرخ منش


یادی از والیبال قدیم بروجرد

تصویر ندارد

یادی از والیبال قدیم بروجرد از راست: مرحوم مطهری، منصوری، مرحوم سرتیپی یاراحمدی، هادی حنفی، مرحوم رضا فهیمی، سعید عهدی و ماشااله فرخ منش


محمد عنبری با کسب ۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه دبیرکل آتی کانون های فرهنگی هنری شد

تصویر ندارد

با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه؛انتخابات دبیر کل کانون های فرهنگی هنری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شدمحمد عنبری با کسب ۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه دبیرکل آتی کانون های فرهنگی هنری شد


محمد عنبری با کسب ۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه دبیرکل آتی کانون های فرهنگی هنری شد

تصویر ندارد

با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه؛انتخابات دبیر کل کانون های فرهنگی هنری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شدمحمد عنبری با کسب ۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه دبیرکل آتی کانون های فرهنگی هنری شد


محمد عنبری با کسب ۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه دبیرکل آتی کانون های فرهنگی هنری شد

تصویر ندارد

با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه؛انتخابات دبیر کل کانون های فرهنگی هنری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شدمحمد عنبری با کسب ۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه دبیرکل آتی کانون های فرهنگی هنری شد


گوگل یاهو!