گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد و حاج غلامرضا خلیلی

تصویر ندارد

 “گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد” و دیدار با حاج غلامرضا خلیلی از خیرین بزرگ و معاصر بروجردشاعر، خیر و موسس برند آجیل خلیلی در ایران


گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد و حاج غلامرضا خلیلی

تصویر ندارد

 “گروه تکریم از بزرگان و معتمدین خوش نام بروجرد” و دیدار با حاج غلامرضا خلیلی از خیرین بزرگ و معاصر بروجردشاعر، خیر و موسس برند آجیل خلیلی در ایران


گوگل یاهو!