بدرود ۵۴ سالگی سلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگی

تصویر ندارد

بدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیبدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیآنچه هرقدر طولانی باشد باز هم کوتاه است، عمر است. ( امام علی) ع از
امروز پانزده فروردین، رفتم توی پنجاه و پنج سالگی! ظاهرا سعدی برای افرادی مثل
من گفته: ای که پ…


بدرود ۵۴ سالگی سلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگی

تصویر ندارد

بدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیبدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیآنچه هرقدر طولانی باشد باز هم کوتاه است، عمر است. ( امام علی) ع از
امروز پانزده فروردین، رفتم توی پنجاه و پنج سالگی! ظاهرا سعدی برای افرادی مثل
من گفته: ای که پ…


گوگل یاهو!