امیر جاوید پور شهردار بروجرد

تصویر ندارد

 گشت و گذار با آقای امیر جاوید پور شهردار محترم بروجرد در سطح شهر و مطرح کردن مشکلات شهر با ایشانبیش از یکساعت با آقای امیر جاوید پور شهردار جوان بروجرد در سطح شهر گشت و گذاری داشتیم و به یکی دو محل هم سری زدیم از جمله به ” خانه مهر غریب”تعد…


امیر جاوید پور شهردار بروجرد

تصویر ندارد

 گشت و گذار با آقای امیر جاوید پور شهردار محترم بروجرد در سطح شهر و مطرح کردن مشکلات شهر با ایشانبیش از یکساعت با آقای امیر جاوید پور شهردار جوان بروجرد در سطح شهر گشت و گذاری داشتیم و به یکی دو محل هم سری زدیم از جمله به ” خانه مهر غریب”تعد…


امیر جاوید پور شهردار بروجرد

تصویر ندارد

 گشت و گذار با آقای امیر جاوید پور شهردار محترم بروجرد در سطح شهر و مطرح کردن مشکلات شهر با ایشانبیش از یکساعت با آقای امیر جاوید پور شهردار جوان بروجرد در سطح شهر گشت و گذاری داشتیم و به یکی دو محل هم سری زدیم از جمله به ” خانه مهر غریب”تعد…


سایت فرهاد داودوندی و فقط خبرهای ورزشی، هنری، عام المنفعه و شاد

تصویر ندارد

سایت فرهاد داودوندی و فقط خبرهای ورزشی، هنری، عام المنفعه و شاد ‍با توجه به تغییر رویکرد “فقط” خبرهای ورزشی، هنری ، عام المنفعه و شاد را در سایت و کانال فرهاد داودوندی بخوانیدبا توجه به تغییر روش خبر رسانی کانال تلگرامی و سایت فرهاد داو…


سایت فرهاد داودوندی و فقط خبرهای ورزشی، هنری، عام المنفعه و شاد

تصویر ندارد

سایت فرهاد داودوندی و فقط خبرهای ورزشی، هنری، عام المنفعه و شاد ‍با توجه به تغییر رویکرد “فقط” خبرهای ورزشی، هنری ، عام المنفعه و شاد را در سایت و کانال فرهاد داودوندی بخوانیدبا توجه به تغییر روش خبر رسانی کانال تلگرامی و سایت فرهاد داو…


سایت فرهاد داودوندی و فقط خبرهای ورزشی، هنری، عام المنفعه و شاد

تصویر ندارد

سایت فرهاد داودوندی و فقط خبرهای ورزشی، هنری، عام المنفعه و شاد ‍با توجه به تغییر رویکرد “فقط” خبرهای ورزشی، هنری ، عام المنفعه و شاد را در سایت و کانال فرهاد داودوندی بخوانیدبا توجه به تغییر روش خبر رسانی کانال تلگرامی و سایت فرهاد داو…