درخواست از شهرداری بروجرد

تصویر ندارد

درخواست از شهرداری بروجردجناب آقای داودوندی
با سلام

وضعیت خیابانهای شهر بروجرد از ورودی ها تا مرکز شهر واقعا اسفناک بوده و
همت مسولین جهت روکش و خط کشی اصولی نه …. را می طلبد این وضعیت طی چند
سال گذشته بهبود که نه اصلا تغییری داده نشده است؟؟؟ با ت…


درخواست از شهرداری بروجرد

تصویر ندارد

درخواست از شهرداری بروجردجناب آقای داودوندی
با سلام

وضعیت خیابانهای شهر بروجرد از ورودی ها تا مرکز شهر واقعا اسفناک بوده و
همت مسولین جهت روکش و خط کشی اصولی نه …. را می طلبد این وضعیت طی چند
سال گذشته بهبود که نه اصلا تغییری داده نشده است؟؟؟ با ت…


سگ خودت باش

تصویر ندارد

سگ خودت باش

روزی سگی داشت در چمن علف می خورد. سگ دیگری از
کنار چمن گذشت. چون این منظره را دید تعجب کرد و ایستاد. آخر هرگز ندیده بود که سگ
علف بخورد.

ایستاد و با تعجب گفت: اوی ! تو کی هستی؟ چرا علف
می خوری؟

سگی که علف می خورد نگاهش کرد …


سگ خودت باش

تصویر ندارد

سگ خودت باش

روزی سگی داشت در چمن علف می خورد. سگ دیگری از
کنار چمن گذشت. چون این منظره را دید تعجب کرد و ایستاد. آخر هرگز ندیده بود که سگ
علف بخورد.

ایستاد و با تعجب گفت: اوی ! تو کی هستی؟ چرا علف
می خوری؟

سگی که علف می خورد نگاهش کرد …


اهدا ۱۴ کیلو گوشت به ” خانه مهر غریب”

تصویر ندارد

اهدا ۱۴ کیلو گوشت به ” خانه مهر غریب”همین الان ساعت ۱۰ شباهدا ۷ بسته گوشت به وزن بیش از ۱۴ کیلو اهدایی یک بیننده خیر به سایت فرهاد داودوندی به “خانه مهر غریب”  محل سکونت ۱۴ نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست  تقدیم شد


درخواست از شهرداری بروجرد

تصویر ندارد

درخواست از شهرداری بروجردجناب آقای داودوندی
با سلام

وضعیت خیابانهای شهر بروجرد از ورودی ها تا مرکز شهر واقعا اسفناک بوده و
همت مسولین جهت روکش و خط کشی اصولی نه …. را می طلبد این وضعیت طی چند
سال گذشته بهبود که نه اصلا تغییری داده نشده است؟؟؟ با ت…