سبد غذایی و لباس برای ۴۰ یتیم

تصویر ندارد

سبد غذایی و لباس برای ۴۰ یتیم اولین سبد غذایی با همکاری  خیرین  عزیز سایت فرهاد داودوندی و دیگر خیرین عزیز امروز پنج شنبه در دبستان امام سجاد ع توزیع  شد این سبد بین ۴۰ نفر  یتیم توزیع شدخدا به همه خیرین سلامتی عطا کندحدود ۴۴نفر در…


سبد غذایی و لباس برای ۴۰ یتیم

تصویر ندارد

سبد غذایی و لباس برای ۴۰ یتیم اولین سبد غذایی با همکاری  خیرین  عزیز سایت فرهاد داودوندی و دیگر خیرین عزیز امروز پنج شنبه در دبستان امام سجاد ع توزیع  شد این سبد بین ۴۰ نفر  یتیم توزیع شدخدا به همه خیرین سلامتی عطا کندحدود ۴۴نفر در…


سبد غذایی و لباس برای ۴۰ یتیم

تصویر ندارد

سبد غذایی و لباس برای ۴۰ یتیم اولین سبد غذایی با همکاری  خیرین  عزیز سایت فرهاد داودوندی و دیگر خیرین عزیز امروز پنج شنبه در دبستان امام سجاد ع توزیع  شد این سبد بین ۴۰ نفر  یتیم توزیع شدخدا به همه خیرین سلامتی عطا کندحدود ۴۴نفر در…


سلام بر خبرهای ورزشی

تصویر ندارد

خداحافظ خبرهای مشکلات شهریسلام بر خبرهای ورزشیسلام بر خبرهای هنری سلام بر کمک به نیازمندانفرهاد داودوندی- بروجرد:از امروز دیگر خبرهای مشکلات شهری را پوشش نخواهم داد.با پایان یافتن سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفته ام فقط و فقط خبرهای ورزشی، هنری و کمک به نیازمندان…


سلام بر خبرهای ورزشی

تصویر ندارد

خداحافظ خبرهای مشکلات شهریسلام بر خبرهای ورزشیسلام بر خبرهای هنری سلام بر کمک به نیازمندانفرهاد داودوندی- بروجرد:از امروز دیگر خبرهای مشکلات شهری را پوشش نخواهم داد.با پایان یافتن سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفته ام فقط و فقط خبرهای ورزشی، هنری و کمک به نیازمندان…


سلام بر خبرهای ورزشی

تصویر ندارد

خداحافظ خبرهای مشکلات شهریسلام بر خبرهای ورزشیسلام بر خبرهای هنری سلام بر کمک به نیازمندانفرهاد داودوندی- بروجرد:از امروز دیگر خبرهای مشکلات شهری را پوشش نخواهم داد.با پایان یافتن سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفته ام فقط و فقط خبرهای ورزشی، هنری و کمک به نیازمندان…