آزادی دو زندانی توسط سایت فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

آزادی دو زندانی توسط سایت فرهاد ۹۰آزادی دو زندانی بدهکاربا پرداخت و تسویه بدهی های دو بدهکار نیازمندبنام های “الف.س”و “م.ج” از طریق کمکهای نقدی خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی این دو نفراز زندان بروجرد آزاد شدند


آزادی دو زندانی توسط سایت فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

آزادی دو زندانی توسط سایت فرهاد ۹۰آزادی دو زندانی بدهکاربا پرداخت و تسویه بدهی های دو بدهکار نیازمندبنام های “الف.س”و “م.ج” از طریق کمکهای نقدی خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی این دو نفراز زندان بروجرد آزاد شدند


فعلا دیگر کالسکه احتیاج نیست

تصویر ندارد

فعلا دیگر کالسکه احتیاج نیستدر پی درخواست کمک سایت فرهاد داودوندی برای یک عدد کالسکه برای یک نونهال معلول نیازمند در کمتر از ۵ دقیقه چندین کالسکه از طرف خیرین عزیز تهیه شددرخواست کالسکه برای نونهال معلول@@@@@لازم به ذکر است امروز ظهر در خواست دادم که: …


فعلا دیگر کالسکه احتیاج نیست

تصویر ندارد

فعلا دیگر کالسکه احتیاج نیستدر پی درخواست کمک سایت فرهاد داودوندی برای یک عدد کالسکه برای یک نونهال معلول نیازمند در کمتر از ۵ دقیقه چندین کالسکه از طرف خیرین عزیز تهیه شددرخواست کالسکه برای نونهال معلول@@@@@لازم به ذکر است امروز ظهر در خواست دادم که: …


استعفای مسعود عسگری از ریاست کمیته داوران فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

استعفای مسعود عسگری از ریاست کمیته داوران فوتبال بروجردچندروزپیش مسعودعسگری استعفای خودرابه هیات فوتبال ارایه داد.لازم به ذکراست ایشان عنوان داشت باتوجه به اینکه ازتاریخ حکم مسئولیتم هنوزباقی مانده بدلیل مشغله های شخصی نمیتوانم مسئول کمیته داوران…


استعفای مسعود عسگری از ریاست کمیته داوران فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

استعفای مسعود عسگری از ریاست کمیته داوران فوتبال بروجردچندروزپیش مسعودعسگری استعفای خودرابه هیات فوتبال ارایه داد.لازم به ذکراست ایشان عنوان داشت باتوجه به اینکه ازتاریخ حکم مسئولیتم هنوزباقی مانده بدلیل مشغله های شخصی نمیتوانم مسئول کمیته داوران…


گوگل یاهو!