سپاس از آقای علی هدایتی

تصویر ندارد

سپاس از آقای علی هدایتیبروجرد شهر کوهنوردان حرفه ای استاگر روز جمعه توانستم پا به پای کوهنوردان عزیز و حرفه ای بروجرد در همایش صعود سراسری شرکت داشته باشممدیون برنامه تمرینی آقای علی هدایتی هستم که مدتهاست بعنوان یک ورزشکار و مربی بدنساز ، با دقت تمرین…


متاسفانه چشم آسیب دید

تصویر ندارد

متاسفانه چشم آسیب دیدسریعا برای مداوای دختر جوان نیازمند اقدام کردیممتاسفانه چشم آسیب دید برای عمل جراحی فوری با اهدا ۲ میلیون تومان،دختر بیمار نیازمند را روانه شیراز کردیمدختری که چند ماه قبل با کمک خیرین سایت فرهاد داودوندی، چشمش عمل شد و  …


اهداء ۶۰ کیلو برنج برای نیازمندان

تصویر ندارد

اهداء ۶۰ کیلو برنج برای نیازمندانجوانان خیر و کمک به سایت فرهاد داودوندیبیش از ۶۰ کیلو برنج توسط یک جوان خیربروجردی به نمایندگی از چند جوان خیر دیگر برای کمک به نیازمندان(برای سبد نوروزی )به سایت فرهاد ۹۰ اهدا شد


سپاس از آقای علی هدایتی

تصویر ندارد

سپاس از آقای علی هدایتیبروجرد شهر کوهنوردان حرفه ای استاگر روز جمعه توانستم پا به پای کوهنوردان عزیز و حرفه ای بروجرد در همایش صعود سراسری شرکت داشته باشممدیون برنامه تمرینی آقای علی هدایتی هستم که مدتهاست بعنوان یک ورزشکار و مربی بدنساز ، با دقت تمرین…


سپاس از آقای علی هدایتی

تصویر ندارد

سپاس از آقای علی هدایتیبروجرد شهر کوهنوردان حرفه ای استاگر روز جمعه توانستم پا به پای کوهنوردان عزیز و حرفه ای بروجرد در همایش صعود سراسری شرکت داشته باشممدیون برنامه تمرینی آقای علی هدایتی هستم که مدتهاست بعنوان یک ورزشکار و مربی بدنساز ، با دقت تمرین…


سپاس از آقای علی هدایتی

تصویر ندارد

سپاس از آقای علی هدایتیبروجرد شهر کوهنوردان حرفه ای استاگر روز جمعه توانستم پا به پای کوهنوردان عزیز و حرفه ای بروجرد در همایش صعود سراسری شرکت داشته باشممدیون برنامه تمرینی آقای علی هدایتی هستم که مدتهاست بعنوان یک ورزشکار و مربی بدنساز ، با دقت تمرین…