طنز اجتماعی/ مصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد

تصویر ندارد

طنز اجتماعیمصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد فر هاد داودوندی – بروجرد : – سلام ، آقای کلنگ!- سلام، اما من آقا نیستم!- ببخشید، سلام خانم کلنگ!- اما من خانم هم نیستم!- عجب! اگر آقا یا خانم نیستی، پس چی هستی؟- من خنثی هستم!- اِه ! چه جالب! برای چی خنثی …


طنز اجتماعی/ مصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد

تصویر ندارد

طنز اجتماعیمصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد فر هاد داودوندی – بروجرد : – سلام ، آقای کلنگ!- سلام، اما من آقا نیستم!- ببخشید، سلام خانم کلنگ!- اما من خانم هم نیستم!- عجب! اگر آقا یا خانم نیستی، پس چی هستی؟- من خنثی هستم!- اِه ! چه جالب! برای چی خنثی …


طنز اجتماعی/ مصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد

تصویر ندارد

طنز اجتماعیمصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد فر هاد داودوندی – بروجرد : – سلام ، آقای کلنگ!- سلام، اما من آقا نیستم!- ببخشید، سلام خانم کلنگ!- اما من خانم هم نیستم!- عجب! اگر آقا یا خانم نیستی، پس چی هستی؟- من خنثی هستم!- اِه ! چه جالب! برای چی خنثی …


طنز اجتماعی/ مصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد

تصویر ندارد

طنز اجتماعیمصاحبه با کلنگ خنثی در بروجرد فر هاد داودوندی – بروجرد : – سلام ، آقای کلنگ!- سلام، اما من آقا نیستم!- ببخشید، سلام خانم کلنگ!- اما من خانم هم نیستم!- عجب! اگر آقا یا خانم نیستی، پس چی هستی؟- من خنثی هستم!- اِه ! چه جالب! برای چی خنثی …


اسباب بازی های یک نوجوان برای نیازمندان

تصویر ندارد

اسباب بازی های یک نوجوان برای نیازمندانامیر حسین همشهری نوجوان و گرامی مان تعداد بسیار زیادی اسباب بازی برای کودکان نیازمند به سایت فرهاد داودوندی اهدا نمود@@@@تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به”نیازمندان واقعی” آستین همت را با…


اسباب بازی های یک نوجوان برای نیازمندان

تصویر ندارد

اسباب بازی های یک نوجوان برای نیازمندانامیر حسین همشهری نوجوان و گرامی مان تعداد بسیار زیادی اسباب بازی برای کودکان نیازمند به سایت فرهاد داودوندی اهدا نمود@@@@تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به”نیازمندان واقعی” آستین همت را با…