کنسرت گروه موسیقی بامداد بروجردکنسرت گروه موسیقی بامداد بروجرد


کنسرت گروه موسیقی بامداد بروجرد
جمعه یکم تیرماه
سالن دکتر زرین کوب مجتمع   فرهنگی هنری ارشاد بروجرد
تهیه بلیط: آموزشگاه ماهور
تلفن: 42508127

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما