کمک به ورزشکار قطع نخاعی


کمک به ورزشکار قطع نخاعی

نشست ویژه برای کمک به ورزشکار قطع نخاعی بروجرد

با حضور آقای مستعد ریاست اداره ورزش و جوانان بروجرد و تعدادی از مسوولین ورزشیدیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما