کمک برای زلزله زدگان کرمانشاهکمک برای زلزله زدگان کرمانشاه

امروز  ساعت ۱۱ و نیم

جمع آوری کمکهای مردم شریف اشترینان برای زلزله زدگان کرمانشاه


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما