پیش بازی ایران و اسپانیا: آمار ویژه


  • در ۱۵ تقابل اخیر تیمهای اروپایی با آسیایی، ۱۰ برد برای اروپاییها ۲ برد برای آسیاییها حاصل شده و ۳ بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است.
  • ایران در ۱۳ بازی رسمی گذشته ۱۲ کلین شیت داشته
  • اسپانیا در ۲۲ بازی ملی قبلی در هر بازی به طور متوسط ۲.۹ گل در هر بازی به ثمر رسانده است


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!