ویلچر اهدایی ورزشکاران صبحگاهی فدک …..ویلچر اهدایی ورزشکاران صبحگاهی فدک ...


ویلچر اهدایی ورزشکاران صبحگاهی پارک فدک به سایت فرهاد داودوندی

به یک همشهری گرامی اهدا شد

سپاس از آقای شهریار نخجوانی و ورزشکاران صبحگاهی فدک

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!