همیشـه بایــد کسی باشـــد

Love-Wallpapers2

هَـمیشـه بـآیــد کـسی باشـــد

که مــَعنی ســـــه نقطـه ی انتهـــای جملـه‌هآیتـــ را بفهمـــد

تا بُغض‌هآیتـــ را قبلــ از لرزیــدن چانـه اتـــ بفهمـــد

که وقتی صدایتـــ لرزیـــد بفهمـــد


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!