همشهری ساکن آمریکا و کمک به نیازمندان بروجردی

همشهری ساکن آمریکا

و کمک به نیازمندان بروجردیحدود 100 پرس "غذای نذری" اهدایی  سرکار خانم فریبا عزیزی ( همشهری گرامی ساکن آمریکا ) به سایت فرهاد داودوندی

با همکاری یک دوست بسیار عزیز بین نیازمندان سطح شهر توزیع شد


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!