منزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهانمنزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان


منزل حاج محمد تقی بیرالوند

پدر رضا بیرالوند قهرمان بروجردی وزنه برداری جهان

پس از کسب قهرمانی فرزندش 
دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!