لطفاً اگر می‌بینید کسی در حال پیشرفت است…

Pishraft_Dar_Zendegi_Patogh69_ir

لطفاً اگر می‌بینید کسی در حال پیشرفت است، چه مادی، چه شغلی یا چه در هر زمینه دیگر، به جای حسد ورزیدن و سنگ اندازی کردن، تحسینش کنید و بکوشید شما هم نقشی در رسیدن به اهدافش داشته باشید. اینگونه معنای انسانیت را به انسانیت می‌رسانید. افکار والا داشته باشید. همواره نیروهای نامرئی وجود دارند که آماده اند از رویای شما حمایت کنند و به آنها شکل واقعیت بدهند.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!