عکس / کار زیبای یک نانوا در ترکیه

Naanvaa_Turkey_Patogh69_ir

کار زیبای یک نانوا در ترکیه، او بخشی از نانهای خود را بیرون گذاشته و نوشته: «اگر نیازمندید، رایگان بردارید.»


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!