طباطبایی: اخلاق فراتر از رنگهاست

سید هادی طباطبایی در اولین دوره همایش شاهین اخلاق اظهارکرد: زمانی که دیدم از پیشکسوتان تقدیر شد به خودم بالیدم. این بسیار برای من جذاب و لذتبخش بود باید از خبرگزاری ایسنا و آقای کاشانی که بانی این همایش بودند تشکرکنیم. من فکر می کنم حلقه مفقوده ورزش پیشکسوتان هستند. ما قدر آن را نمی ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!