زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست


به یاد شادروان "امیر کمری" هنرمند و ورزشکار جوان و نوگذشته بروجردی

شادی روح امیر کمری و استاد شجریان بخوانیم فاتحه با صلوات


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!