دکتر حسین صارمی افتخار بروجرد و بروجردی ها


دکتر حسین صارمی

افتخار بروجرد و بروجردی ها


سپهرم چو چوگان و من همچو گوی

 زگهواره تا گور دانش بجویبه نیکی یاد می کنیم از افتخار بروجردی ها،

دکتر حسین صارمی بزرگمرد عرصه اخلاق و دنیای پزشکیهر کجا هست خدایا به سلامت دارش


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما