حرفهای تامل‌برانگیر مژده، روسپی ۱۹ ساله

Rsp_Tehran_Patogh69_ir

شاید شما هم در تاریکی های شب وضعیت زنانی که با سر و وضعی زننده کنار خیابان ایستاده اند را دیده یا شنیده اید، زنانی که بر خلاف ظاهر خوش آب و رنگشان سینه ای پر از درد دارند.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!