حتما قبل خواب ببوسیدش

Love_Kiss_him_Every_night_Patogh69_ir 

حتما قبـل خواب ببـوسیـدش
حتی اگه با هم دعـوای بـدی کرده باشیـد .. ببـوسیـدش
حتی اگه بهتـون گفته باشه از این زنـدگی ِکوفتـی خسته شـده .. ببـوسیـدش
حتی اگه برچسـب « بد اخـلاق » بهـتون چسبـونده باشه .. ببـوسیـدش


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!