جواد قریب و جمع آوری زباله های طبیعتجواد قریب و جمع آوری زباله های طبیعت
یادتان است روز سیزده بدر زباله های تان را در طبیعت رها کردید؟

آقای جواد قریب  و دوستان شان مدتهاست مشغول جمع آوری زباله های مردمی هستند که طبیعت را آلوده کرده اند

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!