تمرین کسری باقرپور در سرمای هواتمرین "کسری باقرپور" در سرمای هوا

تمرین کسری باقرپور  دوچرخه سوار  ملی پوش بروجردی در دمای 4 درجه زیر صفر در جاده

عکس از فرهاد داودوندی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما