تمرین جدی برای حضور در مسابقات ورزشی…


تمرین جدی برای حضور در مسابقات ورزشی...

سالن شهید هدایتی

تمرینات بسیار فشرده ورزشی برای آمادگی جهت حضور در مسابقات ...

با دوستان عزیزم آقایان: استاد رضا هدایتی و  دکتر محمد رضا معظمی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما