تبریک کارلوس کی‌روش به ملی‌پوشان: شما تاریخ ساختید و سزاوار آن هستید


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!