تاثیر پدران سیگاری در بروز مشکلات شناختی فرزند

محققان عنوان می کنند قرارگیری پدر در معرض نیکوتین موجب بروز نقایص شناختی در کودک و حتی نوه اش می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما