بازگشایی اسناد تاریخی بروجرد پس از ۸۰ سال


بازگشایی اسناد تاریخی بروجرد

 پس از 80 سال


اسناد تاریخی که در آذر 1318

توسط ابوالحسن خان مدیری رئیس وقت ژاندارمری بروجرد بسته بندی شده بود،

امشب 25بهمن 1396 ( پس از 80 سال ) توسط سایت فرهاد 90 بازگشایی و اسکن شدند


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما