ایراد این تابلو در چیست؟


ایراد این تابلو در چیست؟


با سوادها"میدانند در سه ورودی وخروجی شهر بروجرد،

این تابلو واعداد وارقامش به چه معناست

 لطفا از بینندگان بخواهید ایراد این تابلو را بگویند

باتشکر "چمن گرد"


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!