اهدای ۲ ویلچر به نیازمنداناهدای 2 ویلچر به نیازمندان

روز گذشته

در حال بردن ۲ عدد ویلچر برای دو همشهری گرامی

از طریق کمکهای مردمی خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما