اطلاعیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۶ در شهرستان بروجرد


اطلاعیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۶

در شهرستان بروجرد


اطلاعیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۶ در شهرستان بروجرد

ساعت ده صبح میدان قیام

به سمت خیابان شهدا_میدان شهدا_خیابان تختی و میدان تختی باحضور مردم همیشه درصحنه بروجرد برگزار خواهدشد.


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما