آتش سوزی در قطار طبس – بندرعباس

Atashsoozi_Ghataar_Tabas_BandarAbbas_Patogh69_ir

قطار باربری طبس – بندرعباس در حوالی ایستگاه مبارکه بافق دچار آتش سوزی شد.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!